Сертифікат

REJESTRACJA

Sesja 18-19 listopada 2017

Rejestracja na jesienną sesję egzaminacyjną rozpocznie się we wrześniu.

POZIOMY B1, B2, 
(poziom dostosowany do potrzeb dorosłych)

Egzamin odbędzie się, gdy zgłosi się minimum 20 osób na wybrane poziomy!!!

Szczegóły dotyczące rejestracji ukażą się na stronie internetowej na początku września.

Kontakt mailowy:  certyfikatpolski.koc.stryj@gmail.com

Kontakt telefoniczny:   Tel. (+38) 0939643277

W sierpniu:  we wtorki i czwartki w godz.: 9.00-13.00

 

 O EGZAMINIE

Ogólne informacje o egzaminie

 1. Podstawy prawne

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określają:

 1. Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1132/1)
 2. Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2288)
 3. Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/405/1). Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych.

2.Struktura egzaminu

2.1 Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych składa się z czterech modułów (Tabela 1).

Część ustną poprzedza losowanie przez kandydata jednego z zestawów zadań służących do przeprowadzenia tej części egzaminu, a także krótkie przygotowanie do odpowiedzi.

Tabela 1. Struktura egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, B2 i C1

w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Poziom zaawansowania / grupa docelowa Czas trwania części pisemnej Części składowe egzaminu pisemnego (moduły: testowane umiejętności) Czas trwania części ustnej Próg zaliczenia egzaminu
B1

Dorośli

nie dłużej niż 190 minut – rozumienie ze słuchu

– rozumienie tekstów pisanych

– poprawność gramatyczna

– wypowiedź pisemna

nie dłużej niż 15 minut co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu
B2

Dorośli

nie dłużej niż 250 minut – rozumienie ze słuchu

– rozumienie tekstów pisanych

– poprawność gramatyczna

– wypowiedź pisemna

co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu
 

 

C1

Dorośli

 

 

Nie dłużej niż 250 minut – rozumienie ze słuchu

– rozumienie tekstów pisanych

– poprawność gramatyczna

– wypowiedź pisemna

Nie dłużej niż 20 minut

Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie liczby punktów z części pisemnej i ustnej i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu.

2.2 Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (junior)

Egzamin na poziomie B1 dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza biegłość w posługiwaniu się językiem polskim w odniesieniu do uniwersalnych wskaźników umiejętności, przyjętych dla poziomu B1 w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Warszawa 2003).

Egzamin adresowany do młodszych kandydatów różni się od egzaminu dla dorosłych tematyką tekstów oraztypem zadań i instrukcji, które zostały dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów w wieku szkolnym. Inna jest także liczba zadań tworzących niektóre moduły egzaminu oraz czas przeznaczony na ich rozwiązanie. Ponadto, w przypadku egzaminu dla dorosłych biegłość w zakresie rozumienia tekstów pisanych oraz poprawności gramatycznej jest sprawdzana w obrębie dwóch oddzielnych modułów. Natomiast test dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza te kompetencje w obrębie jednegozintegrowanego modułu.

Warunkiem zdania egzaminu w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu. Natomiast warunkiem zdania egzaminu dla osóbdorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz ustnejegzaminu (zob. Rozporządzenie MNiSW w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z dn. 26 lutego 2016 r.).

Tabela 2. Struktura egzaminu na poziomie B1

w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (w wieku 14-17 lat)

CZĘŚĆ PISEMNA (3 MODUŁY) CZAS TRWANIA LICZBA ZADAŃ LICZBA PUNKTÓW
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 30 min. 5 30
ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Z ROZPOZNAWANIEM STRUKTUR GRAMATYCZNYCH 60 min. 7 40
PISANIE 60 min. 2 30
RAZEM: 150 min. 14 100

 

CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ) CZAS TRWANIA LICZBA ZADAŃ LICZBA PUNKTÓW
MÓWIENIE 15 min. 2 40

 

 1. Przygotowanie do egzaminu i regulamin dla kandydatów: przydatne linki.

Przygotowując się do egzaminu, warto śledzić informacje na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl .

Warto również zapoznać się z zadaniami i testami zamieszczonymi pod adresami:

http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/dla-zdajacych/zbiory-zadan/

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z regulaminem obowiązującym kandydatów:

http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/


 Procedury dla osób niepełnosprawnych

WARUNKI I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH

1. Informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla zdających:

 1. niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie lekarskie o dysfunkcji,
 2. chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza,
 3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Rodzaj dostosowania warunków i formy egzaminu zależy od rodzaju dysfunkcji zdających. Mogą to być zdający:

 • słabo widzący,
 • słabo słyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie),
 • z chorobami przewlekłymi,
 • z dysgrafią i dysortografią.

3. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego może polegać na:

a) wydłużeniu czasu egzaminu pisemnego i/lub ustnego,

b) korzystaniu w czasie egzaminu ze specjalistycznego sprzętu oraz urządzeń technicznych,

c) dostosowaniu miejsca egzaminu do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności.

4. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do jego potrzeb, powinien złożyć stosowny wniosek do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w wybranym ośrodku, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie komisji lekarskie o dysfunkcji.

5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, po stwierdzeniu kompletności przedstawionych przez zdającego dokumentów, informuje sekretariat PKdsPZJPjO o konieczności dostosowania arkuszy egzaminacyjnych.

6. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego
z języka polskiego jako obcego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdających:

Rodzaj dysfunkcji Sposoby dostosowania warunków i formy egzaminu
Egzamin pisemny Egzamin ustny
Zdający słabo słyszący − korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut

 

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut

 

Zdający słabo widzący − dostosowanie testów egzaminacyjnych (czcionka Arial 16 pkt.)

− wydłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 10 minut

− korzystanie z przyborów optycznych

− odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy

− w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów

 

− dostosowanie zestawów egzaminacyjnych (odpowiednio powiększone ilustracje, czcionka Arial 16 pkt.)

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 5 minut

− w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów,

Zdający z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych − dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego

 

− dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego

 

Zdający z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie) − uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego, w przypadku niemożności udzielenia płynnej odpowiedzi

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut

 

Zdający z chorobami przewlekłymi − dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

− możliwość korzystania z leków

 

− dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

− możliwość korzystania z leków

Zdający z dysgrafią i dysortografią − zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania wypowiedzi pisemnej

 


HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH

Harmonogram sesji egzaminacyjnych

Najbliższy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w KOC im.K.Makuszyńskiego w Stryju  odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2017.

Uwaga! Przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci są zobowiązani do okazania ważnego paszportu lub dowodu tożsamości (ze zdjęciem).

Top